Liikkuvaksi logo

Liikkuvaksi turku

Tietosuojaseloste

Yrityksen asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Yrityksen asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Hierontapalvelu Liikkuvaksi
Brahenkatu 14 D, 20100 Turku
Y-tunnus: 1775333-2

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yrittäjä Visa Jokela
yhteydenotto@liikkuvaksi.fi

 

3. Rekisterin nimi

Hoitoalan asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan antaman suostumuksen mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on hoitopalvelua tarjoavan yrityksen asiakas- ja hoitotietojen lakisääteinen käsittely ja hallinnointi sekä asiakkuuden mahdollistaminen (rekisteröityminen palvelun käyttäjäksi ja palvelujen tilaaminen).

Potilas- ja asiakastietojen tallettamista edellytetään seuraavissa laeissa:

  • Terveydenhoitolaki 30.12.2010/1326
  • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 9.2.2007/159

 

5. Rekisterin tietosisältö

  • Asiakkaan etunimi, sukunimi
  • Asiakkaan yhteystiedot: osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Asiakkaan terveyteen liittyvät tiedot, jotka ovat oleellisia hoitopalvelun tuottamisen kannalta
  • Asiakkaan hoitotiedot, jotka syntyvät hoidon tuloksena

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä olevat henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään hoitoon varatun ajan yhteydessä asiakkaan rekisteröityessä palvelun käyttäjäksi.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, poislukien Kansallinen Arkisto. Asiakas voi antaa luvan tietojensa luovuttamiseen erikseen nimeämässään tarkoituksessa.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakas- ja hoitotietoja säilytetään terveydenhuoltolain ja lain asiakastietojen sähköisestä keräämisestä sisältämien aikojen mukaisesti tietoturvallisessa muodossa tietojärjestelmän toimittajan palvelimilla. Paperimuotoiset dokumentit säilytetään lukitussa paikassa.

 

9. Tarkastuoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Yrityksen asiakasrekisterin tietosuojaseloste